§1 (POJĘCIA)

Operator - AppDistrict Sp. z o.o. z siedzibą 30-033 Kraków, ul. Henryka Sienkiewicza 9 / LU1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000491117, (NIP: 6772378204,REGON: 122988570), o kapitale zakładowym 35 000,00 PLN (w całości wpłaconym), dostarczający Usługi za pośrednictwem Serwisu.

Klient - usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Operatora.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Serwis - strona internetowa Operatora, dostępna pod adresem: AppDistrict.com .

Panel Klienta - wydzielona część Serwisu, dostępna dla zarejestrowanych Klientów pozwalająca na składanie zamówień, podgląd stanu ich realizacji, szczegółów posiadanych usług oraz kontakt z Operatorem .

Usługa - wykonanie świadczenia na rzecz Klienta za pośrednictwem sieci Internet zgodnie ze specyfikacją określoną w regulaminie.

Pakiet - zestaw parametrów Usługi określony przez regulamin oraz aktualną ofertę dostępną w Serwisie.

Potwierdzenie zamówienia - zawiadomienie Klienta przez Operatora o przyjęciu oferty.

Aktywacja - rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Operatora.

Potwierdzenie realizacji - zawiadomienie Klienta przez Operatora o Aktywacji.

Cookies (inaczej Ciasteczka) - małe pliki przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta.

Faktura - dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie, stanowiący dokument księgowy.

Faktura Elektroniczna - faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Strony - Operator i Klient.

Instancja - pojedyncza kopia systemu operacyjnego uruchomiona w ramach Chmury Obliczeniowej.

Wirtualizacja - sposób wydzielenia Instancji z puli dostępnych zasobów fizycznych należących do Operatora.

Usługa Administracji - Usługa dodatkowa realizowana przez Operatora polegająca na zarządzaniu serwerem w chmurze w zakresie określonym przez aktualną ofertę dostępną w Serwisie.

Adres IPv4 - numeryczny identyfikator urządzenia (fizycznego lub wirtualnego) wykorzystującego protokół IP w wersji 4.

Adres IPv6 - numeryczny identyfikator urządzenia (fizycznego lub wirtualnego) wykorzystującego protokół IP w wersji 6.

Adres IP - O ile nie podano inaczej Adres IP oznacza adres dla protokołu w wersji 4 (IPv4).

DotPay - usługa płatnicza realizowana przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska, NIP: 634-26-61-860, REGON 240770255, KRS: 0000296790 .

PayPal - usługa płatnicza realizowana przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu.

NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, pełniąca rolę Rejestru domen .pl

EURid - EURid vzw z siedzibą przy ul. Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgia, pełniąca rolę Rejestru domen .eu

ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers podmiot nadzorujący Rejestry Domen (TLD)

Rejestrator - MSERWIS Sp. z o.o. sp. k., ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław

§2 (POSTANOWIENIA OGÓLNE)

 1. Właścicielem Serwisu jest Operator.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Operatora oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Operator udostępni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Regulamin w zmienionej wersji wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Operatora o braku akceptacji w terminie 14 dni. Do dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie celowych działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Operatora zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Klienta, Operator może uniemożliwić dostęp do tych danych, a także udostępnić dane Klienta uprawnionym organom władzy publicznej.
 6. Na potrzeby wszystkich wyliczeń zawartych w tym dokumencie przyjmuje się jednolitą liczbę 30 dni w każdym miesiącu i 24 godziny w ciągu doby czyli 720 godzin w miesiącu.

§3 (RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI)

Operator za pośrednictwem Serwisu oferuje następujące usługi:

 1. Rejestracja i utrzymanie domen - zapewnia unikalne w skali Internetu mapowania wybranej przez Klienta nazwy Domeny na uzgodnione adres(y) IP na okres obowiązywania umowy.
 2. Hosting WWW - obejmuje udostępnienie miejsca na strony WWW (statyczne lub dynamiczne strony w PHP), bazy danych MariaDB (zgodne z MySQL), oraz pocztę elektroniczne w postaci wydzielonego konta na serwera współdzielonego z innymi Klientami.
 3. Tworzenie stron WWW - obejmuje przygotowanie oraz udostępnienie w sieci Internet strony WWW - usługa realizowana jest w jednym z wariantów:
  1. Strona WWW na zamówienie zgodnie ze specyfikacją Klienta. Warunki cenowe oraz termin realizacji określone zostaną w drodze indywidualnych uzgodnień między Klientem a Operatorem. Klient otrzymuje pełne prawa majątkowe do wykonanej strony WWW i może zlecić Operatorowi jej instalację w ramach dowolnej zgodnej usługi Hostingowej realizowanej przez Operatora lub inny podmiot.
  2. Zbudowanie przez Operatora strony WWW w Kreatorze udostępnionym w ramach usługi Hosting WWW w oparciu o jeden z dostępnym szablonów graficznych oraz materiały tekstowe/graficzne/audiowizualne udostępnione przez Klienta. Cena usługi prezentowana w Serwisie obejmuje zakres prac nieprzekraczający 5 godzin. Cena nie obejmuje prac związanych z utrzymaniem/aktualizacjami strony po jej wdrożeniu. Warunkiem realizacji usługi jest zamówienie przez Klienta dowolnego pakietu Hostingowego wraz z usługą tworzenia strony WWW w Kreatorze. Operator nie gwarantuje prawidłowego działania strony po przeniesieniu na hosting innego dostawcy. Prace wykraczająca poza w/w zakres (godzinowy, dot. dalszego utrzymania strony WWW itp.) mogą zostać zrealizowane w ramach indywidualnych uzgodnień między Klientem a Operatorem. Termin realizacji usługi zostanie podany w odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Klienta.
 4. Obsługa stron WWW - usługa polegająca na aktualizacji oprogramowania (np. systemu CMS, e-Sklepu) oraz treści na stronie WWW w zakresie uzgodnionym z klientem w ramach limitu godzin określonego przez wybrany przez Klienta pakiet. Po uzyskaniu przez Operatora od Klienta zgody w formie elektronicznej (zgłoszenie w Panelu Klienta, E-Mail) prace mogą zostać zrealizowane w zakresie przekraczającym w/w limit godzin pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za dodatkowy czas pracy zgodnej z aktualną ofertą (dla danego pakietu). Usługa nie obejmuje administracji platformą hostingową (w szczególności serwerem VPS/dedykowanym Klienta) o ile strony nie postanowią inaczej w drodze indywidualnych uzgodnień.
 5. VPS KVM - udostępnienie wydzielonego za pomocą mechanizmu wirtualizacji (Linux KVM) środowiska w ramach którego uruchomiona zostaje instancja systemu operacyjnego wybranego przez Klienta spośród dostępnych w ofercie. W ramach Usługi Klient uzyskuje dostęp do konta z uprawnieniami administratora (root).
 6. VPS z Administracją - udostępnienie wydzielonego za pomocą mechanizmu wirtualizacji (Linux KVM) zarządzanego przez Operatora (Usługa Administracji) środowiska w ramach którego uruchomiona zostaje instancja systemu operacyjnego wraz z Panelem Administracyjnym spośród dostępnych w ofercie. Zakres usługi obejmuje zarządzania oprogramowaniem wspieranym przez wybrany Panel (instalacja, konfiguracja, aktualizacja), monitoring usługi oraz wykonywanie kopii zapasowych na poziomie aplikacji.
 7. Serwer dedykowany - udostępnienie całego fizycznego serwera na wyłączny użytek jednego Klienta w okresie obowiązywania umowy. Dostęp do serwera zarówno w trybie podstawowym jak i awaryjnym (poprzez Moduł IPMI) realizowany jest za pośrednictwem sieci Internet. Klient otrzymuje dostęp do kont administratora systemu operacyjnego oraz karty zdalnego zarządzania (IPMI). Klient w ramach usługi nie otrzymuje fizycznego dostępu do serwera. Przez cały okres umowy, jak również po jej zakończeniu serwer pozostaje własnością Operatora.
 8. Administracja serwerem - usługa polegająca na zapewnieniu monitorowania, wykonywania kopii zapasowych oraz aktualizacji oprogramowania serwera (VPS lub fizycznego/dedykowanego) w zakresie uzgodnionym z klientem w ramach limitu godzin określonego przez wybrany przez Klienta pakiet. Po uzyskaniu przez Operatora od Klienta zgody w formie elektronicznej (zgłoszenie w Panelu Klienta, E-Mail) prace mogą zostać zrealizowane w zakresie przekraczającym w/w limit godzin pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za dodatkowy czas pracy zgodnej z aktualną ofertą (dla danego pakietu). Usługa nie obejmuje ingerencji w oprogramowanie klienta (w tym strony WWW) o ile strony nie postanowią inaczej w drodze indywidualnych uzgodnień.
Parametry techniczne wszystkich Usług specyfikuje zamówiony Pakiet. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania Klientowi w odpowiedzi na otrzymanie zapytanie indywidualnego Pakietu nieobjętego aktualną ofertą prezentowaną w Serwisie.

§4 (ZAWARCIE UMOWY)

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje przez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Klient składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy.
 3. Oferta wiąże Strony od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia zamówienia, wysłanego niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i stanowiącego przyjęcie oferty przez Operatora.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas trwania okresu rozliczeniowego określonego w ofercie.
 5. Operator może odmówić zawarcia umowy w przypadku:
  1. zaistnienia wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych podanych w zamówieniu oraz odmowy dostarczenie przez Klienta dokumentów je potwierdzających;
  2. niezależnym od Operatora, takim jak odmowa rejestracji Domeny przez Rejestr lub Rejestratora;
  3. innej uzasadnionej przyczyny wyraźnie wskazanej w decyzji o odmowie zawarcia umowy.

§5 (SKŁADANIE ZAMÓWIENIA)

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez Serwis wg poniższej procedury::
  1. Rejestracje lub zalogowanie się Klienta.
  2. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia .
  3. Wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej.
 2. W drodze porozumienia Strony mogą uzgodnić inny tryb zamówienia, w tym zamówienie za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub w formie pisemnej.
 3. Klient będący Konsumentem oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy.
 4. Składając zamówienie na usługę Rejestracji Domeny Klient upoważnia operatora do reprezentowania go przed Rejestratorem oraz Rejestrami Domen w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, na okres od momentu złożenia zamówienia do momentu usunięcia Domeny z Rejestru.

§6 (REALIZACJA ZAMÓWIENIA)

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane poprzez Aktywację w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze od dnia otrzymania zapłaty, o ile niniejszy regulamin lub regulamin promocji nie stanowią inaczej.
 2. W ramach Aktywacji Usługi Operator udostępnia Klientowi dostęp do usług o parametrach technicznych zgodnych z zamówieniem.
 3. Operator przekazuje Klientowi dane dostępowe niezbędne do korzystania z Usługi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§7 (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia względem Operatora zgodnie z treścią art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).
 2. Prawo określone w ust 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 38 w/w Ustawy.
 3. W szczególności w razie odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem nie podlega zwrotowi kwota należna za Usługi wykonane przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§8 (PRAWA I OBOWIĄZKI STRON)

 1. Operator zobowiązuje się do ciągłego świadczenia Usługi zgodnie z jej specyfikacją poprzez zapewnienie niezakłóconej pracy oraz dostępności usługi w Internecie w ramach określonego w regulaminie poziomu gwarancji usługi (SLA).
 2. Klient zobowiązuje się do:
  1. Podania podczas rejestracji aktualnych i prawdziwych danych identyfikacyjnych oraz niezwłocznej aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany.
  2. Dołożenia wszelkich starań w celu zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp do Usług.
 3. Dodatkowo Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania serwera w celu:
  1. Utrwalania, przetwarzania czy udostępniania jakichkolwiek treści zabronionych przez prawo, w szczególności naruszających prawa osób trzecich, prawo autorskie (np. oprogramowanie wbrew jego licencji), a także udostępniania odnośników (linków) do serwisów zawierających w/w treści.
  2. Publikacji materiałów pornograficznych.
  3. Publikacji treści obraźliwych oraz naruszających ogólnie przyjęte zasady społeczne i obyczajowe.
  4. Rozsyłania niezamówionej informacji handlowej (tzw. SPAMu), a także innej masowej korespondencji elektronicznej bez uzyskania zgody odbiorców.
  5. Generowania kryptowaluty.
  6. Dokonywania działań mogących zakłócić pracę innych systemów informatycznych (Operatora lub podmiotów trzecich), w szczególności jakichkolwiek ataków sieciowych (nieautoryzowanych prób przełamania zabezpieczeń, ataków typu (D)DoS itp.).
 4. W przypadku gdy Klient zamówi usługę VPS KVM lub Serwer dedykowany bez usługi administracji zobowiązuje się on również do:
  1. Zapewnienia we własnym zakresie należytej opieki administracyjnej nad zainstalowanym w ramach serwera systemem operacyjnym i oprogramowaniem, w tym w zakresie konfiguracji i aktualizacji dla zapewnienia ochrony systemu przed atakami.
  2. Reagowania na zgłoszenia Operatora w przypadku ujawnienia zdarzeń wskazujących na możliwość wykorzystywania serwera przez Klienta lub osobę która uzyskała dostęp do serwera (zarówno za zgodą Klienta, jak i wbrew jego woli, w szczególności w rezultacie ataku) do działań niezgodnych z obowiązującym prawem.
  3. Współpracy z Operatorem oraz udostępnienia wymaganych danych z serwera uprawnionym organom władzy publicznej w przypadku otrzymania od tych podmiotów (bezpośrednio bądź za pośrednictwem Operatora) wezwania do udostępnienia w/w danych w zakresie wymaganym przez prawo.
  4. Wykonywania kopii zapasowych plików dyskowych i innych zbiorów danych (takich jak systemy baz danych) we własnym zakresie.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  1. Nieprawidłową konfiguracją systemu operacyjnego uruchomionego w ramach serwera przez Klienta lub osobę trzecią, której Klient udostępnił dane dostępowe do konta administratora, Panelu Klienta lub Modułu IPMI.
  2. Skutkami ataku/przełamania zabezpieczeń serwera wynikłego z niedołożenia należytej staranności w zabezpieczeniu systemu operacyjnego bądź uruchomionych na nim usług leżącego po stronie Klienta.
  3. Celowymi działaniami lub rażącą niedbałością ze strony Klienta lub osób które w wyniku działań bądź zaniechania ze strony Klienta w sposób legalny bądź nielegalny weszły w posiadanie danych dostępowych do serwera. W tym usunięciem Instancji przez Klienta
 6. Operator nie odpowiada za zawartość przechowywanych bądź przetwarzanych przez Klienta danych.
 7. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawdziwości danych, o których mowa w ust. 2 pkt a Operator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą do Klienta o dostarczenie dokumentów potwierdzających ich prawdziwość.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z czasowym brakiem możliwości prowadzenia działalności, takie jak utrata (przewidywanego) przychodu oraz straty moralne.
 9. W żadnym wypadku w odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem łączna odpowiedzialność Operatora nie może przekroczyć sumy wpłat z tytułu abonamentu za Usługę uiszczonego przez Klienta.
 10. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie postanowień niniejszego regulaminu spowodowane działaniem siły wyższej (takiej jak naturalne kataklizmy, działania wojenne, zamieszki oraz akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej).

§9 (GWARANCJA POZIOMU ŚWIADCZENIA USŁUGI - SLA)

 1. Wszelkie zgłoszenia Klienta powinny być kierowane w jednej z poniżej wymienionych form:
  1. Formularz w Panelu Klienta służący do przesyłania zgłoszeń
  2. Pocztą elektroniczną na adres bok@appdistrict.com
 2. Zgłoszenia o których mowa w ust. 1 przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok
 3. Operator gwarantuje:
  1. Ciągłość świadczenia usługi na poziomie 99,8% w skali roku.
  2. Czas reakcji liczony od momentu przesłania zgłoszenie przez Klienta zgodnie z ust. 1 wynoszący:
   • Nie więcej niż 120 minut w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.
   • Najbliższy możliwy termin, nie później niż 120 minut od rozpoczęcia pracy przez Biuro Obsługi Klienta w pozostałym czasie.
 4. W przypadku niedotrzymania powyższych gwarancji Operator zobowiązuje się do nieodpłatnego przedłużenia ważności konta o łączny czas przez jaki warunki nie były dotrzymane w danym okresie rozliczeniowym, zaokrąglony w górę do pełnego dnia.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zaplanowania do 4 (czterech) przerw technicznych w roku. Czas każdej z przerw nie może przekroczyć 6 (sześciu) godzin i nie wlicza się do ogólnego okresu niedostępności usługi.
 6. O przerwie o której mowa wyżej Operator powiadomi Klienta co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed jej rozpoczęciem.

§10 (WYMAGANIA TECHNICZNE)

Korzystanie z Serwisu wymaga:

 1. Połączenia z siecią Internet.
 2. Przeglądarki internetowej Edge, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari lub kompatybilnej.
 3. Włączonej obsługi Cookies i języka Java Script.
 4. Korzystanie z usługi może wymagać dodatkowo dowolnego oprogramowania dostępowego kompatybilnego z protokołem zdalnego dostępu wykorzystywanym przez system operacyjny serwera (np. SSH).

§11 (PŁATNOŚCI)

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę w ustalonym terminie.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu lub w ramach indywidualnej oferty przesyłanej Klientowi.
 3. Zapłata winna być dokonana:
  1. szybkim przelewem internetowym albo kartą płatniczą za pośrednictwem PayPal lub DotPay,
  2. przelewem krajowym na wskazany przez Operatora rachunek bankowy,
  3. inną formą po uzgodnieniu z operatorem - np. przelew zagraniczny SEPA lub SWIFT (w tym przypadku Operator zastrzega sobie prawo do ustalenia dolnego limitu transakcji i/lub dodatkowej opłaty).
 4. Za moment otrzymania zapłaty uważa się moment:
  1. zaksięgowania całej należnej kwoty na rachunku bankowym Operatora, w przypadku płatności przelewem bankowym,
  2. otrzymania przez Operatora ostatecznego potwierdzenia akceptacji płatności w przypadku płatności przez PayPal lub DotPay.
 5. Klient wyraża zgodę i upoważnia Operatora do wystawienia Faktury bez podpisu odbiorcy, w formie Faktury Elektronicznej w postaci pliku w formacie PDF umieszczonego w zabezpieczonej loginem i hasłem sekcji Serwisu.
 6. Faktura w formie papierowej może zostać wystawiona na żądanie Klienta.
 7. Faktura wystawiona w formie papierowej zgodnie z ust. 6 może zostać odebrana nieodpłatnie w ustalonym terminie w siedzibie Operatora lub przesłana pocztą tradycyjną Klientowi po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.

§12 (TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO)

 1. Klient może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług, w formie:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem zgłoszenia w Panelu Klienta
  2. pisemnego oświadczenia woli, potwierdzonego własnoręcznym podpisem, które należy przesłać (listem poleconym) na adres: AppDistrict Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 9 / LU1, 30-033 Kraków.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Klienta (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do jej reprezentowania w sprawach związanych ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku jej rozpoznania.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczona bezpłatnie w stanie wolnym od wad w terminie 7 (siedmiu) dni. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe Operator zwróci równowartość ceny w terminie 7 (siedmiu) dni.

§13 (ZMIANA WARUNKÓW UMOWY)

Na wniosek Klienta w dowolnym momencie trwania umowy Pakiet może być zmieniony na wyższy pod warunkiem uiszczenia opłaty stanowiącej różnice pomiędzy uiszczoną opłatą a opłatą za nowy pakiet - proporcjonalnie za każdy dzień od dnia zmiany pakietu do końca okresu rozliczeniowego.

§14 (ROZWIĄZANIE UMOWY)

 1. Umowa wygasa po okresie na jaki została zawarta o ile nie zostanie przedłużona przez Klienta poprzez opłacenie przesłanego przez Operatora zamówienia odnowienia usługi na kolejny okres rozliczeniowy.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron - w dowolnym momencie - z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku Klienta będącego Konsumentem rozwiązanie umowy przez Operatora możliwe jest jedynie z ważnego powodu wskazanego w wypowiedzeniu.
 3. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez Klienta niebędącego Konsumentem nie upoważnia go do otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty za niewykorzystany okres usługi.
 4. Operator ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. Zalegania przez Klienta z opłatami powyżej 14 (czternastu) dni od ustalonego terminu płatności;
  2. Niezaprzestania naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu w ciągu 48h od otrzymanie wezwania.
  3. Dla umowy dot. Rejestracji Domen w przypadku usunięcia Domeny przez Rejestr z przyczyn niezależnych od Operatora (np. w wyniku wyroku Sądu Powszechnego lub Arbitrażowego).
 5. Klient ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Operatora w przypadku rażącego naruszenia przez Operatora postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Klienta. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do przechowywania danych Klienta przez 30 dni od momentu zawieszenia świadczenia usługi. W okresie tym klient może reaktywować usługę poprzez opłacenie zamówienia. Po upływie w/w terminu dane Klienta zostaną bezpowrotnie usunięte z serwerów Operatora.
 7. Operator może odmówić reaktywacji usługi w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 5 niniejszego regulaminu. Pomimo odmowy reaktywacji usługi Operator zapewni dostęp do danych Klienta za pośrednictwem sieci Internet w okresie 30 dni od zakończenia jej świadczenia, o ile nie zostanie to zabronione przez uprawniony organ władzy państwowej (w szczególności decyzję sądu powszechnego) lub obowiązujące przepisy prawa.
 8. Strony jednomyślnie ustalają, że reaktywacja usługi przez Operatora na wniosek Klienta oznacza przedłużenie obowiązywania umowy na kolejny okres abonamentowy liczony od dnia zakończenia poprzedniego okresu.
 9. Okresu reaktywacji usługi w ciągu 30 dni o którym mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku usługi Rejestracji Domen. Cykl życia domeny (w tym możliwość jej reaktywacji po wygaśnięciu oraz możliwy termin takiej operacji) określony jest przez indywidualne regulacje odpowiedniego Rejestru.

§15 (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

Politykę Prywatności Serwisu (w tym zasady stosowania plików Cookies przez Serwis) reguluje odrębny dokument (Polityka Prywatności - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

§16 (POSTANOWIENIA KOŃCOWE)

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Klientów będących Konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 2. W przypadku usługi Rejestracja Domen obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz regulaminów odpowiednich Rejestratorów Domen i Rejestrów Domen wyszczególnionych poniżej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane w drodze polubownej lub gdy nie będzie to możliwe przez sąd właściwy według przepisów prawa.

Copyright © 2013-2023 AppDistrict Sp. z o.o.